4. Zástupca WHO na Slovensku pre HN: Naše aktivity u vás plne financujeme z vlastných fondov

Snímka: Reuters

Kto financuje aktivity WHO na Slovensku a koľko peňazí na ne ide z nášho štátneho rozpočtu?
Operácie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku sú plne financované z korporátnych fondov WHO.

O aké operácie ide?
Aktivity na globálnej, regionálnej a národnej úrovni zahŕňajú širokú škálu operácií. Všetky sú založené na mandáte a ústave WHO. Samozrejme, akákoľvek podpora a spolupráca závisí aj od špecifických potrieb každej krajiny a tiež od požiadaviek, ktoré tieto štáty adresujú WHO. Treba však pripomenúť, že Slovensko je v mnohých aspektoch národného zdravia sebestačné.

Môžete spomenúť niektoré konkrétne formy spolupráce?
WHO poskytuje technickú podporu slovenskému ministerstvu zdravotníctva a ďalším úradom. Naša spolupráca je skutočne efektívna, o čom svedčí aj fakt, že v uplynulých dekádach sa práve vďaka nej posilnil systém národného zdravia a podarilo sa vybudovať nové kapacity. Ak sa pýtate na konkrétne projekty, súčasná agenda obsahuje okrem iného podporu Národného ústavu tuberkulózy a pľúcnych chorôb vo Vyšných Hágoch, ktorý sa zameriava na liečbu najzraniteľnejšej časti obyvateľov regiónu. Ďalej pomáhame pri budovaní a prevádzkovaní informačného systému národného zdravia, pri krízovej komunikácii v časoch mimoriadnych situácií alebo pri vývoji systémov, ktorými sa monitorujú všetky rizikové faktory spojené s chronickými chorobami, duševnými ochoreniami či životným prostredím.

Majú v týchto aktivitách miesto aj slovenskí experti?
Áno, samozrejme. Podporujeme účasť odborníkov a zdravotníckych profesionálov na medzinárodných fórach, seminároch či rôznych cvičeniach. Organizujeme online webináre a tréningy pre celé spektrum technických expertov. Poskytujeme pokyny a odporúčania týkajúce sa nevyhnutných opatrení vrátane kontroly a pripravenosti na mimoriadne situácie. Zároveň podporujeme dialóg, ktorý vedie k posilneniu kapacít, siete partnerov a služieb vo sfére verejného zdravia.

WHO sa počas koronakrízy dostala pod paľbu kritiky USA. Akú úlohu zohrala pri boji proti nákaze na Slovensku?
Počas celej pandémie Covid-19 sme boli v neustálom úzkom kontakte so všetkými členskými štátmi vrátane Slovenska. Nechcem hodnotiť aktivity slovenskej vlády. Môžem vás však ubezpečiť, že všetky opatrenia, ktoré sa prijali na Slovensku, sú v súlade s radami a odporúčaniami WHO. Tie vždy zohľadňujú kontext každej krajiny osobitne. Jasným indikátorom efektívnej spolupráce je skutočnosť, že Slovensko dokázalo túto epidémiu úspešne zvládnuť. Svoje kompetencie jednoznačne preukázali všetky slovenské inštitúcie a úrady. Ministerstvo zdravotníctva teraz prehodnocuje hlavné oblasti spolupráce a stanovuje nové priority, predovšetkým na základe aktuálnej situácie súvisiacej s nákazou Covid-19, ako aj vzhľadom na potreby a kapacity krajiny pre nasledujúce dva roky.

Na čom teraz vlastne WHO v súvislosti s pandémiou pracuje?
Koordinuje globálnu odpoveď na pandémiu v podobe krokov jednotlivých krajín, regionálnych úradov a centrál. Neustále analyzuje dáta, ktoré dostáva z celého sveta. V širokom spektre tém úzko spolupracuje so svetovými expertami. 

Snímka: WHO

​Aj vďaka tomu sa nám čoraz viac darí chápať podstatu nákazy. Lepšie rozumieme prenosu, epidemiologickým aspektom aj klinickým príznakom vírusu. WHO aj vďaka tejto práci vyvinula výskumné protokoly, ktoré sa koordinovane využívajú v takmer 60 krajinách celého sveta.

Najčítanejšie témy